A LEGFRISSEBB HÍR

Elkészült az asztali háttéralkalmazás 2. frissítése 2008.06.18

A frissítés telepítése után elkészített iskolai és fenntartói jelentésekben az 5. ábracsoportban...

AZ OKM 2007 FIT-JELENTÉSEK

Ezen a honlapon megtalálhatók az Országos kompetenciamérés 2007 Fenntartói, iskolai és telephelyi jelentései (a továbbiakban OKM 2007 FIT-jelentés). A honlapról letölthető szoftver és az itt található adatbázis segítségével minden, a 2007. évi felmérésben részt vett fenntartó, iskola és telephely jelentése előállítható, valamint a honlapon az intézmények jelszavas belépés után saját adataikat elérhetik, további adatokat rögzíthetnek és további elemzéseket is készíthetnek. A honlapon emellett megtalálhatók még különféle, az Országos kompetenciaméréshez kapcsolódó és a jelentések értelmezését segítő egyéb dokumentumok is.


A FELMÉRÉSRŐL

Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körén a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok által a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérés tartalmi kerete, - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, vagy épp az alkalmazott szövegtípusokat - a közelmúltban jelent meg immár jogszabályba építve, hiszen a 3/2002 OM rendelet, a közoktatás minőségbiztosításáról 2007 április óta tartalmazza mindezeket.

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzetek egy részét központilag javítottuk, az ebből származó adatok szolgáltatják az ezen a honlapon elérhető jelentések alapját. A központi feldolgozásban 6. évfolyamon 200 intézmény, 8. és 10. évfolyamon minden intézmény jelentése elkészült. A központi elemzésből kimaradt tanulók adatait az iskolák maguk elemezhetik a honlapon található szoftver és adatbázis segítségével. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket e két felmért tudásterületen.

A mérés lebonyolítását az oktatási és kulturális miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérésről további információkat a www.kompetenciameres.hu honlapon találhat.